פעולות - event_listPurchases


פעולה זו מחזירה את רשימת רוכשי הכרטיסים לאירוע מסוים. עבור כל רוכש יוחזרו גם סוגי הכרטיסים והכמויות שרכש. פעולה זו מחזירה אך ורק רכישות פעילות, כלומר כרטיסים מבוטלים לא יוחזרו.


פרמטרים

פרמטר

סוג

תיאור

פרמטרי חובה

לפירוט

id

unsigned long long

מזהה האירוע המבוקש


בקשה לדוגמא: https://www.tixwise.co.il/he/api.xml?USER=tix@tixwise.co.il&PASS=123456&TOKEN=tok&VERSION=1.0 &ACTION=event_listPurchases&id=77


תגובת השרת

השרת מחזיר את רשימת הרוכשים, התגובה תחזור בתוך שדה ה- RESPONSE. במידה ונכשלה הפעולה, יוחזר ACK שלילי והסבר לכישלון ישלח בשדה RESPONSE. התגובה מוגדרת באמצעות הסכימה הבאה: event_listPurchases.xsd
להלן מבנה רשימת הרוכשים:

פרמטר

סוג

תיאור

event_listPurchases

Collection

אוסף העסקאות באירוע, מכיל 0-n אלמנטים מסוג TicketPurchaseItem


מבנה TicketPurchaseItem

פרמטר

סוג

תיאור

id

unsigned long long

מזהה העסקה ב- TixWise

email

string

דוא"ל הרוכש

firstname

string

שם פרטי

lastname

string

שם משפחה

id_number

string

ת"ז של הרוכש

date_of_birth

date (YYYY-MM-DD)

תאריך הלידה של הרוכש

status

enum

סטטוס התשלום

PurchaseDetails

Collection

אוסף הכרטיסים בעסקה, מכיל 1-n אלמנטים מסוג PurchaseDetailsItem


מבנה PurchaseDetailsItem

פרמטר

סוג

תיאור

id

unsigned long long

מזהה הכרטיס בעסקה

ticket_type_id

unsigned long long

מזהה סוג הכרטיס

ticket_price

float

מחיר הכרטיס


תגובת XML לדוגמא:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<tixwise_response>
 <ACK>SUCESS</ACK>
 <VERSION>1.0</VERSION>
 <RESPONSE>
  <event_listPurchases>
   <TicketPurchaseItem>
    <id>1</id>
    <email>koko@aaa.com</email>
    <firstname>Koko</firstname>
    <lastname>Kipod</lastname>
    <id_number>11769034</id_number>
    <date_of_birth>1984-12-15</date_of_birth>
    <status>PAYED</status>
    <PurchaseDetails>
     <PurchaseDetailsItem>
      <id>1</id>
      <ticket_type_id>3</ticket_type_id>
      <ticket_price>80.00</ticket_price>
      <purchase_id>1</purchase_id>
     </PurchaseDetailsItem>
     <PurchaseDetailsItem>
      <id>2</id>
      <ticket_type_id>4</ticket_type_id>
      <ticket_price>80.00</ticket_price>
      <purchase_id>1</purchase_id>
     </PurchaseDetailsItem>
     <PurchaseDetailsItem>
      <id>3</id>
      <ticket_type_id>2</ticket_type_id>
      <ticket_price>180.00</ticket_price>
      <purchase_id>1</purchase_id>
     </PurchaseDetailsItem>
    </PurchaseDetails>
   </TicketPurchaseItem>
  </event_listPurchases>
 </RESPONSE>
</tixwise_response>